Dyslexie Tekst formaat AAA
Foto website

Disclaimer/privacy

Disclaimer

Hoewel bij het maken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) juist is. Ferm Werk is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze internetsite.

(c) 2014, Ferm Werk

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Ferm Werk of zijn toeleveranciers. Met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Ferm Werk.

Aanvragen voor toestemming of verzoeken om nadere informatie kunt u richten aan:
Info@fermwerk.nl

Bepaalde verwijzingen op deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Ferm Werk geen controle of zeggenschap heeft. Ferm Werk draagt dus ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, juistheid of enig ander aspect van de informatie op de informatie die via die bronnen verstrekt wordt.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten.

Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing: kijk voor meer informatie op deze website of wetten.overheid.nl

Welke gegevens worden verwerkt?
Wanneer u gebruikmaakt van de mogelijkheid om via de internetsite te solliciteren, vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf verstrekt.

Het is mogelijk dat Ferm Werk deze persoonsgegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw sollicitatie of vraag, of om in te gaan op uw opmerking.

Ferm Werk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Toegankelijkheid
Ook streven wij ernaar alle mogelijke gebruikers een onbelemmerde toegang tot de site te bieden. Dit heeft onder andere geresulteerd in een voorleesfunctie op de website, en de mogelijkheid om over te schakelen naar grote letters.

Vragen?
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door Ferm Werk die u via deze internetsite of op andere wijze hebt verstrekt? Mail dan naar info@fermwerk.nl.