Dyslexie Tekst formaat AAA

Uw gegevens inzien

Wanneer Ferm Werk over uw persoonsgegevens beschikt, heeft u het recht om deze gegevens in te zien. Als u, na inzage in uw gegevens, van mening bent dat ze onjuist, onvolledig of onnodig zijn, kunt u een verzoek indienen om dat te veranderen. Indien dit niet mogelijk is, zal Ferm Werk duidelijk aangeven waarom niet.

Verzoek indienen

U kunt per brief en via het contactformulier een verzoek bij Ferm Werk tot inzage van uw dossier indienen. Vermeld in uw verzoek:

  • uw naam, adres, postcode en woonplaats
  • telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
  • e-mailadres (als u antwoord via de e-mail wilt ontvangen)
  • duidelijk dat het om 'Een verzoek tot inzage in mijn persoonsgegevens' gaat en welke gegevens uw wilt inzien.

U hoeft niet aan te geven waarom u inzage wilt. Wel is het nodig dat wij weten waar uw verzoek over gaat. Alleen dan kunnen wij u de juiste gegevens toesturen of voor u klaarleggen. Wij verzoeken u dus om dit zo nauwkeurig mogelijk in uw verzoek te omschrijven.

Verzoek opsturen

U stuurt uw verzoek tot inzage naar Ferm Werk, Carrosserieweg 1, 3445 BC Woerden.

Wat gebeurt er nadat Ferm Werk mijn verzoek heeft ontvangen?

Een van onze medewerkers neemt na ontvangst van uw verzoek contact met u op om te bespreken waarin u precies inzage wilt, als dit nog niet duidelijk blijkt uit uw brief. U ontvangt daarna de gevraagde informatie per brief of per e-mail. Zo nodig maken we een afspraak met u op kantoor van Ferm Werk. In dat geval krijgt u een schriftelijke bevestiging. Kunnen wij u telefonisch niet bereiken? Dan verzoeken wij u per brief of e-mail contact met ons op te nemen.

Mijn gegevens zijn alleen digitaal beschikbaar. Wat nu?

Als uw gegevens alleen digitaal beschikbaar zijn, sturen wij u een uitdraai hiervan of een overzicht op papier. Is dit niet mogelijk? Dan heeft u recht op toegang tot het elektronisch dossier. Voor inzage in het elektronisch dossier maken we een afspraak bij ons op kantoor. U kunt een afdruk (laten) maken van datgene wat u nodig heeft. Let op: neem voor inzage in uw dossier een geldig legitimatiebewijs mee. Dat is een geldig paspoort, identiteitskaart of Nederlands autorijbewijs.

Kan Ferm Werk inzage in mijn persoonsgegevens weigeren?

In uitzonderlijke gevallen kan Ferm Werk uw verzoek tot inzage weigeren. U ontvangt hiervan altijd schriftelijk bericht. Hierin lichten wij de reden van onze weigering toe. Wij moeten laten zien dat wij een zorgvuldige afweging hebben gemaakt van de belangen van alle betrokkenen. Daarnaast kunnen wij een inzageverzoek ook gedeeltelijk weigeren. Dat kan bijvoorbeeld door de afscherming van de gegevens van iemand anders. Als u deze gegevens wilt inzien, dan krijgt de andere persoon eerst de mogelijkheid om zijn mening te geven over uw verzoek.

Dossier alleen maar bij Ferm Werk in te zien

Soms kunt u uw dossier uitsluitend bij Ferm Werk komen inzien. Bijvoorbeeld als het een heel dik dossier betreft, dat onevenredig veel tijd en moeite zou kosten om het te kopiëren. In dat geval neemt een medewerker telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. Deze afspraak wordt schriftelijk aan u bevestigd.

Dossier bekijken

Inzage in uw gegevens vindt altijd plaats in een van onze spreekruimtes. Om toezicht te houden op het in tact blijven van het dossier en voor het beantwoorden van vragen, blijft een medewerker van Ferm Werk tijdens de inzage van uw dossier aanwezig.

Mag ik gegevens uit mijn dossier kopiëren?

Komt u naar het kantoor van Ferm Werk voor inzage in uw dossier, dan mag u één of meerdere bladzijde(n) hieruit kopiëren. Als het om een paar kopieën gaat, biedt Ferm Werk u deze service gratis aan. Mocht u echter meer dan 25 pagina's willen ontvangen, dan vragen wij u een redelijke vergoeding met een maximum van € 22,50. Onze medewerker spreekt de vergoeding met u af.

Heb ik recht op aanpassing en verwijdering van gegevens in mijn dossier?

Recht op aanpassing of verwijdering hangt van uw situatie af. Heeft u een fout gevonden in uw persoonsgegevens? Dan kunt u Ferm Werk vragen om uw gegevens aan te passen, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Dit kunt u ook doen als de gegevens niet compleet zijn, u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door Ferm Werk in strijd met de wet worden gebruikt.

U kunt geen gebruik maken van het recht op aanpassing en verwijdering als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP). Voor aanpassingen in de BRP neemt u contact op met de afgeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven.

Ook kunt u geen gebruik maken van het recht van verwijdering als de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten worden bewaard. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of een re-integratievoorziening.

Eventuele professionele indrukken, meningen of conclusies hoeven niet te worden aangepast. Wel moeten wij uw mening aan een dossier toevoegen als u daarom vraagt.

Wat mag ik van Ferm Werk verwachten bij een aanpassings- of verwijderingsverzoek?

Ferm Werk reageert binnen 4 weken op een aanpassings- of verwijderingsverzoek. Als besloten wordt uw gegevens aan te passen of te verwijderen, dan doen wij dit zo snel mogelijk. Als wij onjuiste gegevens aan andere organisaties moeten doorgegeven, dan laten wij dit zo snel mogelijk weten aan deze organisaties. Als wij besluiten om niet tegemoet te komen aan uw verzoek om aanpassing of verwijdering, ontvangt u een bericht met een uitleg over het besluit.

Bezwaar en beroep

Wanneer wij uw verzoek niet of gedeeltelijk accepteren, dan leggen we altijd uit waarom dit zo is. U heeft recht op de vastlegging hiervan in een besluit/beschikking. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen bij het dagelijks bestuur van Ferm Werk.

Klacht indienen

Vindt u dat Ferm Werk onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt? Dan kunt u (online) een klacht indienen. Wij streven ernaar uw klacht binnen 6 weken af te handelen.

Meer weten

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl