Dyslexie Tekst formaat AAA

Uw privacy bij Ferm Werk

Om onze taken uit te kunnen voeren, moeten wij persoonsgegevens verwerken. We doen bij Ferm Werk ons uiterste best om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en passen onze manier van werken steeds aan, aan nieuwe inzichten op het gebied van privacy. Wanneer uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, kunt u erop vertrouwen dat deze gegevens door ons beveiligd worden tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Bij de uitvoering van Participatiewet en aanverwante regelingen is het een vereiste dat wij bepaalde gegevens verzamelen en verifieren. Dit doen wij door aan u bewijsstukken te vragen als u een uitkering aanvraagt en ontvangt. En door raadpleging van gegevensbestanden van de overheid en door eigen waarneming. Hierbij is het mogelijk dat wij bij u op huisbezoek komen.

Gegevensverwerking op basis van de AVG

Wanneer wij uw gegevens verwerken, hebben we ons te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het verzamelen van persoonsgegevens moet in overeenstemming met de wet zijn. De verzamelde persoonsgegevens moeten behoorlijk en zorgvuldig verwerkt worden. We mogen persoonsgegevens alleen verzamelen als we een precies doel kunnen aangeven. Derden ontvangen alleen uw persoonsgegevens als dat wettelijk is toegestaan, zoals voor de gegevens op MijnOverheid.nl en voor het versturen van onze nieuwsbrief. Of als u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Het betekent vooral ook dat wij gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan u verteld is. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als ze toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn voor het gestelde doel. Daarom zijn we in het algemeen terughoudend in het verzamelen van persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomst

Volgens de actuele wet- en regelgeving gebruiken wij een verwerkersovereenkomst als we persoonsgegevens aan derden verstrekken. In zo’n verwerkersovereenkomst is onder andere opgenomen welke gegevens door ons zijn verstrekt, waarvoor deze zijn verstrekt, tot wanneer deze gebruikt mogen worden en hoe deze zijn beveiligd. Wij hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met onder andere onze samenwerkingspartners en softwareleveranciers.

Toegang persoonsgegevens

Binnen Ferm Werk zijn persoonsgegevens beschermd op basis van de (digitale) rechten binnen het kantoornetwerk en onze systemen. Medewerkers van Ferm Werk hebben alleen toegang tot persoonsgegevens als die nodig zijn voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Aan nieuwe medewerkers vragen wij ook altijd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Meldplicht datalekken

Wat doet Ferm Werk als er persoonsgegevens zijn vrijgekomen, gewijzigd of vernietigd zonder dat dit de bedoeling is? In zo’n situatie is er sprake van een datalek. Wij zijn dan vanuit de AVG verplicht om een melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Afhankelijk van de situatie zullen ook de personen van wie de gegevens zijn gelekt, ingelicht worden.

Een klacht of vraag over uw privacy?

Heeft u een vraag over privacy? Heeft u een klacht over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan of vermoedt u misbruik van uw gegevens? Neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming Adri van der Peet, per mail piv@fermwerk.nl of per telefoon 0348 - 497 000

Meer informatie over de AVG en uw privacy kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.