Hoogte bijstandsuitkering en kostendelersnorm

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van hoe oud u bent en hoe u woont en leeft. Als u een woning deelt met meer volwassenen, krijgt u een lagere uitkering. Dit heet de 'kostendelersnorm'.

Hieronder vindt u meer informatie over de kostendelersnorm.

De uitkering van een alleenstaande ouder is even hoog als die van een alleenstaande zonder kinderen. Alleenstaande ouders kunnen een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst krijgen.

De hoogte van de bijstandsuitkeringen vindt u in de Normen Bijstandsuitkering. Klik hier voor het laatste document Normen Bijstandsuitkering.

De bedragen zijn exclusief 5% vakantietoeslag. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand mei.

Schatting belastbaar inkomen (bijstandsuitkering) voor 2022

Personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd (kostendelersnorm geldt niet en er worden geen inkomsten verrekend met de uitkering):

  • Gehuwd per partner: € 10.280,00
  • Alleenstaand / alleenstaand ouder: € 16.229,00

Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager uw bijstandsuitkering. Het maakt niet uit of u wel of geen familie van elkaar bent. Elke persoon in uw woning houdt recht op bijstand, maar het bedrag van de uitkering wordt per persoon lager.

De inkomsten en het vermogen van u en uw partner tellen mee, omdat u daarmee een gezamenlijke huishouding hebt. Van andere medebewoners tellen de inkomsten en het vermogen niet mee.

De kostendelersnorm geldt bij een bijstandsuitkering, een Bbz-uitkering, IOAW-uitkering en IOAZ-uitkering.

Niet alle personen tellen mee voor de kostendelersnorm. De volgende personen tellen niet mee:

  • Jongeren tot 21 jaar.
  • Mensen die voor de bijstandsuitkering staan geregistreerd als getrouwd of samenwonend.
  • Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000).
  • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.
  • Leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos).
  • Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Er is een schriftelijke overeenkomst waarin de huurprijs is opgenomen. De huurprijs wordt periodiek geïndexeerd. Overeenkomsten met familieleden in de eerste graad (ouders, kinderen) en de tweede graad (broers, zussen, grootouders, kleinkinderen) vallen erbuiten.

Klik hier voor de hoogte van de bedragen Kostendelersnorm Bijstandsuitkering. De bedragen zijn exclusief 5% vakantietoeslag. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand mei.

Het percentage van 100% staat voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden. De kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met 6 personen of meer. Zo is bijvoorbeeld de hoogte van de bijstand in een huishouden van 6 personen: 36 2/3 %.